Säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Ruokatoimittajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsenistönsä yhdyssiteenä ja kehittää jäsentensä ammattitaitoa, välittää tietoa ravitsemuksesta ja kodin hyvinvointiin liittyvistä asioista, edistää ruokakulttuuria, ottaa kantaa alan kysymyksiin sekä edistää alan julkaisutoimintaa.

Yhdistys järjestää kokouksia, tiedotus- ja kurssitilaisuuksia sekä jäsenilleen täydennyskoulutusta. Yhdistys pitää yhteyttä alan kannalta tärkeisiin yhteisöihin, järjestöihin ja yrityksiin.

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi kerätä varoja ja vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi hakea ruoka-alan koulutuksen omaava henkilö, joka työskentelee päätoimisesti ruoka-alan viestijänä ja jonka työ sisältää olennaiselta osalta journalistisia elementtejä. Jos hakijalla ei ole ruoka-alan koulutusta, jäseneksi voidaan hyväksyä myös, jos hakija on jo työskennellyt päätoimisesti ruoka-alan viestijänä kaksi vuotta. Vapaamuotoiset, työnäytteitä sisältävät hakemukset osoitetaan johtokunnalle, joka hyväksyy jäsenehdot täyttävät ehdokkaat. Hakemus lähetetään yhdistyksen puheenjohtajalle.

Yhdistykseen kannatusjäseneksi voi liittyä yksityishenkilö, rekisteröity yhdistys ja yritys, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannatusjäsen kannattaa yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäsenellä ei ole jäsenmaksua lukuun ottamatta velvoitteita, eikä vastuuta yhdistyksessä. Kannatusjäsen ei voi tulla valituksi hallitukseen eikä hänellä ole äänioikeutta. Kannatusjäseneksi liitytään maksamalla Kannatusjäsenmaksu, jonka suuruus on:

-yksityishenkilöltä: summa vapaa, mutta kuitenkin vähintään jäsenmaksun suuruinen. 

-yritykseltä ja yhteisöltä: liikevaihto alle 300 000 / vuosi: maksu 100,-

-yritykseltä ja yhteisöltä: liikevaihto yli 300 000 / vuosi: maksu 300,-

Kannatusjäsenmaksun suuruus tarkistetaan vuosittain yhdistyksen vuosikokouksessa. Kannatusjäseneksi voi liittyä koska tahansa ja jäsenyys on voimassa kalenterivuoden kerrallaan. Kannatusjäseneksi liittyminen tapahtuu ottamalla yhteyttä yhdistyksen puheenjohtajaan. Kannatusjäsenet hyväksyy yhdistyksen johtokunta.

4 § JÄSENEN EROAMINEN TAI EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsenen, joka siirtyy muihin kuin pykälässä 3 esitettyihin tehtäviin, on erottava tai hänet voidaan erottaa yhdistyksen jäsenyydestä.

Jäsen, joka yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on toiminnallaan loukannut hyviä tapoja tai vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, voidaan erottaa yhdistyksestä. Jäsenen erottamiseen vaaditaan 2/3 yhdistyksen vuosikokouksessa annetuista äänistä.

Jäsen, joka ei ole yhden muistutuksen saatuaan maksanut yhden vuoden jäsenmaksuaan, katsotaan johtokunnan päätöksellä eronneeksi yhdistyksestä.

Jäsen, joka siirtyy eläkkeelle eikä ole yhteen vuoteen toiminut pykälässä 3 mainituissa tehtävissä, siirtyy suostumuksensa mukaisesti seniorijäseneksi.

5 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Jäseniltä ja seniorijäseniltä peritään vuosittain jäsenmaksu, jonka suuruus, maksutapa ja -aika määrätään edellisen kalenterivuoden vuosikokouksessa.

6 § JOHTOKUNTA

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon yhdistyksen vuosikokous valitsee vuosittain puheenjohtajan. Sama henkilö voidaan valita johtokunnan puheenjohtajaksi korkeintaan kolmena vuonna peräkkäin.

Puheenjohtajan lisäksi valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan 5–7 jäsentä. Saman henkilön yhtäjaksoinen toimikausi saa olla korkeintaan neljä vuotta.

Lisäksi johtokuntaan voidaan valita 1–2 varajäsentä.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.

Johtokunta on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Kun äänet menevät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai kahden johtokunnan jäsenen sitä häneltä pyytäessä.

Johtokunnan tehtävät:
1. Valmistelee yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat.
2. Toimeenpanee kokouksissa tehdyt päätökset.
3. Hoitaa yhdistyksen varat.
4. Laatii toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, toimintasuunnitelman ja talousarvion.
5. Pitää jäsenluetteloa, josta käy ilmi jäsenten täydellinen nimi ja kotipaikka.

7 § NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Johtokunta voi määrätä sihteerin tai rahastonhoitajan kirjoittamaan yksin yhdistyksen nimen.

8 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika. Tilikausi on kalenterivuosi. Tilit päätetään 31. päivänä joulukuuta. Tilintarkastajien tulee suorittaa tehtävänsä ja antaa lausuntonsa ennen vuosikokousta.

9 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät sen kokoukset. Varsinaisia kokouksia on yksi, joka on maaliskuun loppuun mennessä pidettävä vuosikokous.

Ylimääräinen kokous pidetään, mikäli johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai jos puolet yhdistyksen jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä ja seniorijäsenellä on yksi ääni.

10 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle johtokunta. Kutsu vuosikokouksiin on lähetettävä jäsenille kirjallisena tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen 14 päivää ennen kokousta ja ylimääräiseen kokoukseen vähintään 7 päivää ennen kokousta.

11 § VUOSIKOKOUS

Vuosikokouksen järjestäytyminen:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

Vuosikokousasiat:
1. Käsitellään johtokunnan laatima kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja päätetään sen hyväksymisestä.
2. Esitetään yhdistyksen tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille.
3. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kaudeksi.
4. Määrätään yhdistyksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi kaudeksi.
5. Määrätään jäsenmaksun suuruus seuraavaksi toimintakaudeksi.
6. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio.
7. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, joka on myös johtokunnan puheenjohtaja.
8. Valitaan erovuorossa olevien tilalle johtokunnan jäsenet.
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vuosikokouksessa, jos muutosehdotusta kannattaa vähintään 2/3 annetuista äänistä.

Yhdistys voidaan purkaa samoin kuin sääntöjen muuttamisesta on edellisessä momentissa määrätty.

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen omaisuus ja varat sen jälkeen, kun mahdolliset velat on maksettu, yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan sen mukaan kuin purkautumisesta päättävä kokous tarkemmin määrää.

13 §

Mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä, noudatetaan yhdistyksen toiminnassa voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

14 §

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.